Põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Assisi Franciscuse Selts on mittetulundusühing, mis on asutatud 10.aprillil 2006.aastal Tartus, registreeritud Eestis ja ühendab vabatahtlikkuse alusel lemmikloomade varjupaikade hea käekäigu eest seista soovivaid isikuid.

1.2. Mittetulundusühingu ametlik nimi on eesti keeles Assisi Franciscuse Selts (edaspidi põhikirjas „Selts“).

1.3. Seltsi asukoht on Tartu vald, Tartu maakond, Eesti Vabariik.

1.4. Seltsil on kõik seadustega antud eraõiguslikud juriidilise isiku õigused ja kohustused.

1.5. Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest ning Seltsi asutamisdokumentidest ja käesolevast põhikirjast.

2. EESMÄRGID JA TEGEVUSALAD

2.1.Eesmärgid

2.1.1. Seltsi eesmärgiks on lemmikloomade varju- ning hoiupaikade pidamine ja nõustamine;

2.1.2. Varju- ja hoiupaikade ning hoiukodude asukatele veterinaarse teenuse pakkumine;

2.1.3. Kultuurse, keskkonnasõbraliku, kaasaegse ja turvalise lemmikloomapidamise propageerimine;

2.1.4. Lemmikloomaomanike koolitamine ja juhendamine;

2.1.5. Koostöö omavalitsustega loomapidamist sätestavate normatiivaktide väljatöötamisel ning lemmikloomade varjupaikade poliitika väljatöötamisel ja elluviimisel.

2.1.6. Seltsi põhikirjaline eesmärk ei ole oma liikmetele ainelise tulu saamine ega jaotamine. Mittetulundusühinguna kasutab Selts oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

2.2. Oma eesmärkide täitmiseks tegutseb Selts alljärgnevatel tegevusaladel:

2.2.1. Korraldab lemmikloomade varju-, hoiu- ja majutuspaikade pidamist ning teeb koostööd samalaadsete asutustega;

2.2.2. Osutab veterinaarteenust varjupaigas, ajutistes majutuskohtades ja hoiukodudes viibivatele lemmikloomadele;

2.2.3. Osutab lemmikloomade transporditeenust;

2.2.4. Korraldab tuluüritusi varjupaikade tegevuse toetamiseks;

2.2.5. Korraldab koolitusi ja õppepäevi varjupaikade tegevuse tutvustamiseks - viib läbi koolitusi vabatahtlikele ja lemmiklooma omanikele;

2.2.6. Koostab kirjalikke infomaterjale lemmikloomade õige pidamise propageerimiseks ning levitab neid;

2.2.7. Tegeleb oma eesmärkidele vastava ning seadusega lubatud piires kirjastus-, reklaami- ja muu majandustegevusega;

2.2.8. Arendab koostööd erinevate meediaväljaannetega lemmikloomade pidamise hea tava propageerimisel;

2.2.9. Teeb igakülgset koostööd omavalitsuste ja järelvalveorganitega. Abistab ja nõustab omavalitsusi lemmikloomade varjupaikade rajamisel;

2.2.10. Võib oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks kasutada palgalist tööjõudu, asutada sihtasutusi, äriühinguid, omada aktsiaid ja osasid teistes äriühingutes, omada kinnis- ja vallasvara ning teha nendega seaduslikke tehinguid;

2.2.11. Üldkoosoleku otsusega võib Selts võtta endale eesmärkidega ja seadustega kooskõlas olevaid ülesandeid, mis pole käesoleva põhikirjaga sätestatud.

3. SELTSI LIIKMESKOND

3.1.Üldist

3.1.1. Seltsi liikmeks astumist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes tunnustab Seltsi põhikirja ja soovib aktiivselt osaleda Seltsi tegevuses.

3.1.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatuse koosolek taotleja kirjaliku avalduse alusel, milles kohustub täitma Seltsi põhikirja ja tasuma õigeaegselt liikmemaksu ning põhjendab, miks ta soovib Seltsi liikmeks saada ja kuidas ta näeb enda osalust Seltsi töös.

3.1.3. Seltsi liikmeks võetakse vastu juhatuse liikmete hääletamise teel, kui hääletusel on selle poolt hääletanud vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest.

3.1.4. Seltsi liikmeks vastuvõtmist keeldumist võib taotleja vaidlustada järgmisel Seltsi üldkoosolekul, mille otsus on lõplik.

3.1.5. Seltsi liikmelisus on seotud liikmemaksuga. Liikmemaksu suurus otsustatakse üldkoosoleku otsusega ja kinnitatakse liikmemaksu reglemendiga.

3.2. Õigused ja kohustused:

3.2.1. Seltsi liikmel on õigus

3.2.1.1. Tutvuda liikmete registri, üldkoosoleku ja juhatuse protokollide ja otsustega Seltsi tööajal Seltsi asukohas, õigustatud huvi korral saada neist väljavõtteid;

3.2.1.2. Saada teavet Seltsi majandustegevuse tulemuste kohta;

3.2.1.3. Esitada kirjalikult järelepärimisi Seltsi juhatuse, igapäevatöö ja revisjonikomisjoni või revidendi töö kohta;

3.2.1.4. valida ja olla valitud Seltsi juhtimis- ja kontrollorganitesse;

3.2.1.5. osaleda Seltsi üldkoosolekul isiklikult või volitatud esindaja kaudu ning olla teise liikme volitatud esindaja.

3.2.2. Seltsi liikmel on kohustus

3.2.2.1. Täita Seltsi põhikirja ning juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid;

3.2.2.2. Osaleda aktiivselt Seltsi tegevuses ja Seltsi korraldatavatel üritustel;

3.2.2.3. Tasuda õigeaegselt liikmemaksu;

3.2.2.4. Kasutada talle teada olevat ja teisi Seltsi liikmeid puudutavat teavet kooskõlas heade tavadega ning Seltsi mainet hoidvalt;

3.2.3. Seltsi liige ei tohi avalikkusele esitatavaid isiklikke vaateid siduda Seltsi nimega.

3.2.4. Seltsi liikmelisust ei saa üle anda ega pärandada. Seltsi liikmel on õigus anda kaasliikmele ühekordne kirjalik volitus tema esindamiseks Seltsi koosolekul.

3.2.5. Seltsi liikmeskonnast lahkumine:

3.2.5.1. Igal Seltsi liikmel on õigus Seltsist lahkuda juhatusele või üldkoosolekule esitatud isikliku kirjaliku avalduse alusel, kusjuures jooksva aasta sees tasutud liikmemaksu ei tagastata; Seltsi liige loetakse Seltsist väljaastunuks avalduse esitamise hetkest ja kustutatakse juhatuse poolt liikmete nimekirjast.

3.2.5.2. Seoses surmaga arvatakse isik välja Seltsi liikmete hulgast juhatuse otsusega peale sellekohaste andmete laekumist;

3.2.5.3. Seltsi juhatus võib arvata oma otsusega liikmete hulgast välja isiku, kes

3.2.5.3.1. kes tahtlikult ja/või jämedalt rikub Seltsi põhikirja sätteid,

3.2.5.3.2. ei täida Seltsi juhtorganite temale suunatud otsuseid,

3.2.5.3.3. ei osale Seltsi tegevuses;

3.2.5.3.4. on esitanud Seltsile teadlikult ebaõigeid või puudulikke andmeid;

3.2.5.3.5. kahjustab oluliselt Seltsi eesmärke, mainet ja/või majanduslikke huve;

3.2.5.3.6. oma tegevuse või tegevusetusega põhjustab loomadele põhjendamatuid kannatusi ning rikub seaduste ja normidega tunnustatud head loomapidamistava.

3.2.5.4. Juhatusel on õigus liige välja arvata koheselt pärast punktide 3.2.5.3.5. ja 3.2.5.3.6. nimetatud asjaolude teatavaks saamist.

3.2.5.5. Liikmelisus lõpeb juhatuse otsuse vastuvõtmisega, mille poolt peab hääletama vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest. Otsuses peavad olema näidatud väljaarvamise põhjused viitega põhikirja vastavale sättele.

3.2.5.6. Seltsist väljaarvatud liiget teavitatakse juhatuse otsusest kirjalikult kuni seitsme (7) päeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

3.2.5.7. Liikmeskonnast väljaarvatud isikul on kaebeõigus üldkoosolekule ühe kalendrikuu jooksul otsuse tegemisest Seltsi juhatuse kaudu. Üldkoosoleku otsus liikmelisuse kohta on lõplik.

4. JUHTIMINE

4.1.Üldkoosolek

4.1.1. Seltsi kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek.

4.1.2. üldkoosolek on õigustatud vastu võtma otsuseid mistahes Seltsi puudutavates küsimustes, kusjuures tema ainupädevuses on

4.1.2.1 põhikirja muutmine ja täiendamine;

4.1.2.2 ühinemine, jagunemine ja vabatahtlik lõpetamine;

4.1.2.3 eesmärgi muutmine;

4.1.2.4 juhatuse valimine;

4.1.2.5 revisjonikomisjoni / revidendi määramise vajaduse üle otsustamine ja nende valimine;

4.1.2.6 majandusaasta aruande kinnitamine;

4.1.2.7 liikmete aastamaksumäärade kinnitamine;

4.1.2.8 juhatusele hinnangu andmine, juhatuse vastu esitatud kaebuste lahendamine;

4.1.2.9 juhatuse liikmega tehingu tegemine või tema vastu nõude esitamine;

4.1.2.10 juhatuse ettepanekul auliikmete nimetamine;

4.1.2.11 muud küsimused, mis pole põhikirja või seadustega antud teiste organite pädevusse.

4.1.3. üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses või põhikirjaga ettenähtud juhtudel ja korras:

4.1.3.1 korralisele koosolekule vähemalt üks kord aastas;

4.1.3.2 erakorralisele koosolekule kas juhatuse otsusel või kirjalikul motiveeritud taotlusel, mille on juhatusele esitanud vähemalt 1/10 liikmetest;

4.1.3.3 kutse koos koosoleku päevakorra äranäitamisega tuleb välja saata hiljemalt 15 päeva enne koosoleku toimumist.

4.1.4. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, mis on tema kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku päevakorras näidatud, võib otsuseid vastu võtta, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik liikmed.

4.1.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui

4.1.5.1 koosolekust võtab isiklikult või esindaja kaudu osa vähemalt pool Seltsi liikmetest;

4.1.5.2 osavõtjate vähesuse tõttu toimumata üldkoosolek kutsutakse sama päevakorraga teistkordselt kokku ja selline koosolek on otsustusvõimeline sõltumata osavõtjate arvust, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

4.1.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud

4.1.6.1 üldjuhul lihthäälteenamusega;

4.1.6.2 kui isikuvalimisel osutub valituks kandidaat, kes saab 2/3 häältest. Kui see jääb saavutamata, korraldatakse hääletamise teine voor, millest valituks osutub enim hääli saanud kandidaat;

4.1.6.3 põhikirja muutmiseks, ühinemise, jagunemise ja vabatahtliku lõpetamise otsuse vastuvõtmiseks on vajalik 2/3 häältest

4.1.6.4 hääletamised viiakse läbi avalikult või salajaselt.

4.2. Juhatus

4.2.1. Seltsi juhatus on tegevust planeeriv, juhtimist korraldav ning Seltsi igapäevase toimimise üle järelvalvet teostav organ üldkoosolekute vahelisel ajal.

4.2.2. Juhatus on ühe (1) kuni kolme (3) liikmeline ja see saab oma volitused üldkoosolekult viieks (5) aastaks.

4.2.3. Juhatuse liikmetel on pariteetsed õigused Seltsi esindamisel.

4.2.4. Juhatuse pädevusse kuulub:

4.2.4.1 majandusaasta alguses plaanide ja tegevusprogrammide koostamine;

4.2.4.2 Seltsi liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine, liikmete üle arvestuse korraldamine;

4.2.4.3 üldkoosolekute ettevalmistamine ja kokkukutsumine, juhatamine ning selle otsuste täideviimine;

4.2.4.3.1 Seltsi varade sihipärase ja otstarbeka kasutamise korraldamine, raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusele;

4.2.4.3.2 palgalise personali valik, ametijuhendite ja volituste ulatuse kinnitamine ning töölepingute sõlmimine;

4.2.4.3.3 majandusaasta aruande koostamine üldkoosolekule esitamiseks;

4.2.4.3.4 Seltsi tegevust puudutavate muude küsimuste otsustamine, mis ei ole põhikirja või seadusega antud üldkoosoleku ainupädevusse.

4.2.5. juhatuse tegevust ja asjaajamist korraldab juhatuse liige, kelle vastutusalas on dokumentide käive Seltsis;

4.2.6. juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole liikmetest. Juhatuse liige ei saa oma õigusi delegeerida või vaieldavate küsimuste puhul hääletamisest keelduda;

4.2.7. juhatuse otsused langetatakse lihthäälteenamusega. Hääletamisel ei saa osaleda juhatuse liige, kelle personaalküsimust otsustatakse või kes on muul moel loetav asjast huvitatud isikuks;

4.2.8. juhatuse koosolekud protokollitakse ettenähtud korras ja protokollid koos lisadega arhiveeritakse kuupäeva ja numbrijärjestuses;

4.2.9. juhatuse liikmed oma töö eest tasu ei saa, kuid juhatus võib oma otsusega määrata kompensatsiooni kohustuste täitmisega seotud otseste ja dokumenteeritud kulude eest seadustega sätestatud ulatuses.

4.3.Kontrolliorgan

4.3.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet Seltsi finantsmajandustegevuse üle enda liikmete seast valitud revidendi või revisjonikomisjoni kaudu.

4.3.2. Üldkoosolek võib otsustada revidendi või revisjonikomisjoni määramise vajaduse või mittevajaduse.

4.3.3. Revident või revisjonikomisjon valitakse kolmeks (3) aastaks põhimõttel, et revidendiks ei või olla Seltsi juhatuse liige ega raamatupidaja. Kui valitakse revisjonikomisjon, siis komisjoni liikmete arvuks on kuni kolm (3) isikut.

4.3.4. Revidendil või revisjonikomisjonil on õigus ja kohustus kontrollida Seltsi varade olemasolu, seisundit ja kasutamist, arvelduskontosid ja raamatupidamist, nõuda vajadusel selgitusi kõigilt Seltsi organite liikmetelt ja töötajatelt, oma eesmärkide täitmiseks osaleda juhatuse koosolekutel;

4.3.5. Revident või revisjonikomisjon peab läbi viima Seltsi majandusaasta tegevuse revideerimise, koostama sellekohase täieliku ja üksikasjaliku revisjoniaruande ning esitama selle koos ettepanekuga juhatuse töö hindamiseks üldkoosolekule;

4.3.6. Revidendiks või revisjonikomisjoni liikmeks valimine on Seltsi austuse- ja tunnustuseavaldus ning komisjoni liikmete tööd ei tasustata, tehtud kulutused kompenseeritakse juhatuse liikmetega võrdsetel alustel.

5. MAJANDUSTEGEVUS

5.1.Seltsi majandustegevust korraldab juhatus, juhindudes Eesti Vabariigi seadusandlusest ning vastavalt Raamatupidamise seadusele ja kooskõlas Seltsi põhikirjaga.

5.2.Seltsi majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

5.3.Seltsi vara ja vahendid moodustuvad

5.3.1 Liikmete aastamaksudest;

5.3.2 Seltsi poolt osutatavate tasuliste teenuste tulust;

5.3.3 Seltsi vara kasutamisest;

5.3.4 Era- ja juriidiliste isikute annetustest, kusjuures Seltsile sihtotstarbeliselt laekunud annetuste kasutamise määrab annetaja;

5.3.5 Riiklike ja eraõiguslike organisatsioonide ning omavalitsuste toetusest;

5.3.6 Põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatud tuluürituste tulemist;

5.3.7 Sponsor- ja reklaamlepingutest, loteriidest ja muudest mitmesugustest seadustega lubatud laekumistest.

5.4. Seltsi põhivaraks on ehitised, kinnisasjad, Seltsi õigusliku järjepideva tegevuse alusel tekkinud intellektuaalne vara ja muu vara, mille väärtus ületab Seltsi kehtivate raamatupidamise sise-eeskirjadega määratud väärtuse;

5.5.Mittetulundusühingu omandis võib olla igasugune muu vallasvara, mis on vajalik ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.

5.6.Pärast iga majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevuse aruande ning esitab need kuue (6) kuu jooksul pärast  majandusaasta lõppemist iga-aastasele korralisele üldkoosolekule kinnitamiseks.

6. SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE

6.1.Selts on asutatud määramata tähtajaks.

6.2.Seltsi lõppemine, lõpetamine ja ümberkujundamine toimib üldkoosoleku otsusega või mõnel muul seadustega sätestatud moel:

6.2.1 õigusjärglusega ümberkujundamisel (ühinemine, jagunemine) lähevad Seltsi varad ja kohustused ning liikmeskond üle õigusjärglasele;

6.2.2 lõpetamise korral annavad likvideerijad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule;

6.2.3 muudel lõppemise juhtudel toimub Seltsi likvideerimine seadustega sätestatud korras.

7. LÕPPSÄTTED

7.1.Käesoleva põhikirjaga reguleerimata küsimustes juhindub Selts Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, rahvusvahelistest lepetest, normatiividest ja headest tavadest.

7.2.Selts võib vajadusel vastu võtta oma tegevuse reguleerimiseks ja täpsustamiseks mitmesuguseid eeskirju ja määrusi.

Mittetulundusühingu Assisi Franciscuse Selts põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud Seltsi erakorralisel koosolekul Tartus, 21.juunil 2023.aastal

Varjupaiga toetajad:

ma armastan aidata

sternlogo

tartulogo